Loterijas noteikumi

1.Loterijas organizētājs.

SIA “Lat food LP”, reģ.Nr.412030 5360, Mucenieku iela 35b-10, Kuldīga, LV-3301;

2.Loterijas norises teritorija

2.1.Latvijas valsts teritorijā- veikalos un interneta veikalos.

2.2. Loterijas preces:

“Mazo lāču putra” 3 graudu putra ar āboliem , 200g.-1000 gb.

“Mazo lāču putra” 4 graudu putra bez piedevām , 200 gr.-500 gb.

“Mazo lāču putra” graudaugu maisijums ar piedevām , 200 gr.-500gb.

“Mazo lāču putra” 3 graudu putra ar ogām , 200 gr.- 1000 gb.

“Mazo lāču putra” putra ar zaļajiem griķiem,prosu, āboliem un ķirbjiem 200gr.- 1000 gb.

3.Loterijas norises laiks:

no 01.04.2021.-17.06.2021.

4.Laimestu fonds  

Trīs Dip-dap skrejriteņi ar apdruku. Laimestu kopējā vērtība ir eur 181.50 (viens simts astoņdesmit viens eiro un 50 centu).

5.Loterijas dalībnieka izredzes laimēt

Loterijā piedalās tikai produkti ar loterijas uzlīmi un kopējais iepakojumu skaits ir 4000 gb., tātad iespējas laimēt ir 3(trīs) pret 4000 (četri tūktoši).

6.Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

6.1.Loterijas dalībniekam ir jāiegādājas 2.2. punktā minētie loterijas produkti - viens vai vairāki , uz tiem arī ir norāde par loterijas norisi- uzlīme.

6.2. Lai piedalītos izlozē, pirmkums jāveic  līdz 2021.gada 14.jūnijam.

6.3.Lai dalībnieks piedalītos izlozē, pēc pirkuma veikšanas, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas lapā www.mazolacuputra.lv/loterija bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs (tai skaitā, pavadzīmes vai rēķina numurs) un  kontakta tālrunis.

6.3.1. Pirkuma dokumentā jābūt skaidri norādītam, ka loterijas dalībnieks ir iegādājies šajos Loterijas  noteikumos norādīto produktu vai produktus. 

6.3.2. Pirkuma dokumentā - čekā, pavadzīmē vai rēķinā, jābūt norādei, ka apmaksa par produktiem ir veikta un/vai, saņemot laimestu, jāspēj pierādīt, ka apmaksa ir veikt (interneta veikalu pirkumu pārbaudei) . 

6.4.Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2021. gada 16.jūlijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.

6.5.Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, parādās apstiprinošs teksts par veiksmīgu reģistrēšanos.

6.6. Balvas izlozē piedalās tikai čeki, kurus reģistrējot, saņemts apstiprinošs paziņojums;

6.7. Viens Loterijas pirkuma dokuments var laimēt vienu balvu visā Loterijas periodā; vienu pirkuma dokumenta numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas periodā. 

6.8.Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.

6.9.Produktu tirdzniecība iespējama arī pirms un pēc noteiktā loterijas norises laika, taču pirkumus loterijai iespējams reģistrēt tikai tās norises laikā.

6.10. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

6.11. Loterijas organizators neatbild par:

6.11.1.Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

6.11.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;

6.11.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

6.12. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:

6.12.1.Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;

6.12.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;

6.12.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.

7.Dalībnieku ieguldījums.

7.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas 5. punktā norādītajā veidā, reģistrējoties mājas lapā www.mazolacuputra.lv/loterija bez maksas.

7.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.

7.3. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

8.Pirkuma dokumenti jāreģistrē līdz 2021.gada 14.jūnija pl.23:59:59

9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums.

9.1.Loterijā tiek noteikta  viena  izlozes reize,kurā tiek izlozēti trīs laimesta ieguvēji,  saskaņā ar  saņemto pieteikumu reģistrāciju, kura noteikta šo noteikumu  6. punktā.

9.2. Laimestu sadalījums: trīs laimesta ieguvēji, katram pa vienam bērnu divritenim Dip Dap.

9.2.1.papildus tiek izlozēts viens rezervists, gadījumā , ja kāds no laimesta ieguvējiem uz to nepiesakās vai reģistrētā persona nav tiesīga iegūt laimestu, saskaņā ar šiem noteiktumiem.

9.3. Loterija notiek Skolas ielā 1, Kuldīgā ,2021.gada 15.jūnijā plkst.10:00.

9.4.Izloze tiek veikta pēc nejaušības principa divu neatkarīgu personu klātbūtnē.

9.5.Izlozē piedalās katrs 8. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10.Laimētāju paziņošana:

10.1.Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.mazolacuputra.lv/loterija 2 (divas) darba dienas pēc izlozes veikšanas. Uzņēmuma pārstāvis arī sazināsies ar laimējušājām personām telefoniski.

11.Laimesta saņemšana:

11.1.Lai saņemtu balvu,uzņēmums sazināsies ar laimējušo  personu telefoniski , lai vienotos par balvas saņemšanas laiku, veidu un vietu vai pieteikties arī var laimestu saņēmējs pa tālruni 22014140. Par laimesta saņemšanas vietu tiek norādītas divas pilsētas- Kuldīga un Rīga- pilsētas teritorija.

11.2. Ja uzņēmuma pārstāvim nav iespējams sazināties, pēc norādītās kontaktinformācijas, ar laimesta ieguvēju un laimētājs arī pats nepiesakās uz laimestu līdz 2021.gada 1.jūlijam ,  pieteikties balvai tiek aicināts rezervists.

11.3.Galvenās balvas saņemšanas brīdī, laimējušajai personai jāspēj uzrādīt laimējušo pirkuma čeku (interneta pirkumiem- arī maksājumu apstiprinošu dokumentu) un personu apliecinošu dokumentu.

11.4. Laimests netiek sūtīts pa pastu vai ar kurjeru , tas tiek izsniegts tikai personīgi.

11.5. Laimesti  netiks izmaksāti naudā.

11.6. Ja laimests netiek izņemts līdz 2021.gada 15.jūlija pl.17:00, tad tas paliek SIA “Lat food LP” īpašumā.

12.Pretenzijas un to izskatīšana:

12.1.Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 1.jūlijam, iesūtot pa pastu  SIA “Lat food LP” Mucenieku iela 35b-10, Kuldīga, LV-3301 vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu , iesūtot e-pastā [email protected], rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 10 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13.Dalības aizliegums:

13.1.Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Lat food LP” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek SIA “Lat food LP” īpašumā.

apstiprināti  IZLOŽU UN AZARTSPĒĻU UZRAUDZĪBAS INSPEKCIJĀ

Pirkumu grozs